Artykuł Prawny “Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Grupa Spółek, Rada Nadzorcza, Business Judgement Rule”

Artykuł Prawny “Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Grupa Spółek, Rada Nadzorcza, Business Judgement Rule”

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodek Spółek Handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej „KSH”). Obecnie projekt ustawy zmieniającej jest na etapie konsultacji społecznych, które będą trwały do 19 września 2020r. Ustawa zmieniająca zakłada jej wejście w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji – dzieli ona propozycję zmian w KSH na dwie grupy. Pierwsza grupa przepisów koncentruje się na wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego regulacji tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), którego istotą będzie uregulowanie relacji prywatnoprawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Druga grupa przepisów to przepisy w ogólnym ujęciu zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek (w szczególności rad nadzorczych) oraz przepisy porządkujące.

Prawo Holdingowe – w ramach ustawy zmieniającej KSH ustawodawca planuje wprowadzenie definicji grupy spółek. Grupa spółek będzie oznaczała spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej – wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi. W konsekwencji nowelizacja wprowadza także instytucje prawne umożliwiające spółce dominującej efektywne zarządzanie spółkami zależnymi w celu realizacji ustalonej strategii. Podstawową instytucją w tym zakresie będzie możliwość wydawania wiążących poleceń przez spółkę dominującą do spółki zależnej. Inne przewidywane w projekcie instytucje to prawo dostępu do informacji o spółkach zależnych, prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad spółkami zależnymi należącymi do grupy spółek oraz prawo do przymusowego wykupu udziałów albo akcji należących do wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej (tzw. squeeze-out). Celem zrównoważenia zakresu uprawnień spółki dominującej – projekt przewiduje również odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia spółce zależnej.

Pozostałe przepisy – przepisy o charakterze ogólnym, których celem jest poprawienie efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkujących określone regulacje KSH. Projekt przewiduje m.in. następujące (wybrane) zmiany:

– wprowadzenie obowiązku zarządu do udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, wprowadzenie instytucji doradca rady nadzorczej,

– wprowadzenie do prawa polskiego zasady Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji),

– zmiany w zakresie wygaśnięcia mandatu w związku upływem kadencji,

– uregulowanie podejmowania uchwał i odbywanie posiedzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej w organach zarządczych i nadzorczych.

Jako Kancelaria z zainteresowaniem obserwujemy projektowane zmiany i ich oczekiwany wpływ na funkcjonowanie spółek prawa handlowego. Dokładniejsza analiza oraz szersza perspektywa poszczególnych regulacji będzie przez nas przedstawiana w ramach następnych alertów prawych w toku trwającego procesu legislacyjnego.

 

Radca Prawny Karol Spaliński