Alert Prawny “NOWY OBOWIĄZEK PRAWNY – STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ I SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ”

Alert Prawny “NOWY OBOWIĄZEK PRAWNY – STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ I SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ”

Od 01 stycznia 2020r. przedsiębiorcy działający w formie spółek akcyjnych i spółek komandytowo – akcyjnych objęci są nowym obowiązkiem prawnym. Obowiązek ten dotyczy prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania także na tej stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statuty ogłoszeń pochodzących od spółek (podstawa – art. 5 § 5 k.s.h.).

Pomimo, iż wymagania prawne w zakresie posiadania strony internetowej obowiązują od prawie 6 miesięcy –  do dnia dzisiejszego wielu przedsiębiorców nie prowadzi bądź nienależycie prowadzi własne strony internetowe. Niniejszym wpisem przedstawiany podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem strony internetowej spółki akcyjnej i komandytowo- akcyjnej oraz zachęcamy do nadrobienia zaległości co do realizacji obowiązku ustawowego.

Z treści przepisu art. 5 § 5 k.s.h. możemy wyczytać kilka obowiązków właściwych spółkom akcyjnym i komandytowo – akcyjnym. Co kluczowe – spółki zobowiązane są do prowadzenia własnej strony internetowej. Strona winna mieć specjalne miejsce wydzielone na komunikację pomiędzy spółką, a jej akcjonariuszami. W wydzielonym miejscu spółki obowiązane są do zamieszczania ogłoszeń, które są wymagane przez prawo lub statuty tych spółek (m.in. sprawozdania finansowe, informacje o walnych zgromadzeniach, projekty uchwał czy wezwania do akcjonariuszy). W przypadku spółek niepublicznych, z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa,  zalecane jest zabezpieczenie dostępu do wydzielonej podstrony logowaniem za pomocą przekazanego wszystkim akcjonariuszom loginu i hasła.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 374 § 1 k.s.h. na stronach internetowych powinny znajdować się podstawowe informacje dotyczące samej spółki – firma, siedziba i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Wskazać także należy, iż sam wygląd czy sposób projektowania witryny internetowej nie został uregulowany prawnie – należy jednak zadbać o jej czytelność i przejrzystość.

Co istotne w praktyce –  obowiązek posiadania strony internetowej i zamieszczania na niej ogłoszeń – nie zniósł obowiązku publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne winny zatem publikować ogłoszenia zarówno na stronach internetowych, jak i w MSiG.

Obowiązek posiadania strony internetowej połączony jest także z obowiązkiem dokonania zgłoszenia adresu strony internetowej do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 47 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem odpowiedniego formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Wniosek podlega opłacie w łącznej wysokości 350,00 zł.

Nieposiadanie strony internetowej bądź prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy może skutkować nałożeniem na osoby zarządzające spółką kary grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Ponadto, brak publikacji ogłoszeń w przepisanej prawem formie może stanowić podstawę do kwestionowania prawidłowości podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.

 

Radca Prawny Karol Spaliński